— Tram Track Tracer

Kennismaking

TramTrackTracer is een GIS-applicatie die ondersteuning biedt bij de verkenning, de beschrijving, de compilatie en de evaluatie van potentiële tramtracés. De applicatie werd ontwikkeld door het Leuvense BUUR | bureau voor urbanisme, gespecialiseerd in stedenbouw, infrastructuur en strategische planning.

Deze applicatie maakt de methodologische complexiteit van tracéstudies beheersbaar: analyse van een groot aantal potentiële tracécomponenten; bepaling van tracékarakteristieken op basis van omgevingsfactoren; selectie van de optimale combinatie uit eindeloze schakelmogelijkheden; vertaling van kwaliteitscriteria in kwantificeerbare parameters; …

TramTrackTracer is een intelligente bouwdoos. Tracécomponenten worden opgebouwd uit bouwstenen (beddingen, haltes, kunstwerken, kruisingen), waaraan specifieke kenmerken worden toegekend. Componenten worden aaneengeschakeld tot volledige tramlijnen. De omgevingsfactoren (fysisch systeem, infrastructuurnetwerken, bebouwing en ruimtegebruik) worden ontleend aan beschikbare datalagen. Voor de evaluatie van de ruimtelijke dynamiek werd een nieuwe kaartlaag ontwikkeld.

De applicatie laat toe om de tramlijnen te evalueren op basis van zestien criteria in vier domeinen: de kwaliteit van de infrastructuur, het vervoerpotentieel, de impact op de leefomgeving en de ruimtelijke integratie.

Als output van de applicatie worden de tracékarakteristieken in thematische kaarten gevisualiseerd en de berekende waarden voor de evaluatiecriteria opgelijst. Die worden tot scores herleid in een evaluatieroos.

De applicatie is ontwikkeld in het kader van het SBO-project Orderin’F, dat nagaat hoe een performant regionaal openbaar vervoer in Vlaanderen een hefboom kan vormen voor een betere ruimtelijke ontwikkeling. De TramTrackTracer is een eerste maal met succes toegepast bij de tracéstudie voor het Brabantnet, in opdracht van De Lijn. Uit evaluatie van meer dan 1.000 kilometer mogelijke trambedding werden vier regionale tramlijnen gedestilleerd.

Contact

BUUR | bureau voor urbanisme cvba

Sluisstraat 79 / 03.02 • B-3000 Leuven

T +32 (0)16 89 85 50 • F +32 (0)16 89 85 49

buur [at] buur [dot] be      www.buur.be

buur

TramTrackTracer werd ontwikkeld met de steun van Geo-IT bvba (www.geoit.be) en van de Onderzoeksgroep Stad en Architectuur (KU Leuven)