— Tram Track Tracer

Probleemstelling

Tracéstudies voor nieuwe infrastructuren worden nog al te vaak selectief aangepakt: een intuïtieve methode, een onduidelijk afwegingskader, een subjectieve beoordeling, onvolledigheid in de onderzochte alternatieven, …. Dit kan in het verdere verloop van een infrastructuurproject grote gevolgen hebben: van contestatie van de studieresultaten en haperende besluitvorming, over een verkeerde inschatting van de effecten tot ronduit ondoelmatige investeringen.

Uitdaging

De strategische doelstelling van de TramTrackTracer is de bepaling van het best mogelijke tracé voor een nieuwe tramlijn. Dit stelt ons voor een grote methodologische complexiteit. Het vereist enerzijds een systematische verkenning van de mogelijke alternatieven, en anderzijds een omvattend afwegingskader dat een objectieve en verifieerbare evaluatie mogelijk maakt.

De verkenning van de alternatieven vertaalt zich in een aantal operationele uitdagingen:

 • Onderzoek van een grote hoeveelheid potentiële tracécomponenten;
 • Bepaling van tracékarakteristieken – bij gebrek aan een concreet ontwerp voor de tramlijn – op basis van omgevingsfactoren en intrinsieke infrastructuureigenschappen;
 • Selectie van de optimale combinatie uit de haast ontelbare schakelmogelijkheden van de onderzochte componenten;
 • Vertaling van uiteenlopende kwaliteitscriteria in kwantificeerbare parameters;
 • Verwerking van een grote hoeveelheid data tot globale resultaten;
 • Productie van een output die een interpretatie van de resultaten toelaat.

Criteria

De applicatie moet toelaten om volgende criteria te parametriseren:

 • directe en indirecte kostprijs van infrastructuur;
 • snelheid en stiptheid van de tramexploitatie;
 • primair vervoerpotentieel: nabijheid van productoren en attractoren;
 • verknoping met andere netwerken voor collectief en individueel vervoer;
 • ruimtebeslag en impact op menselijke relaties;
 • verstoring van natuur en landschap;
 • ruimtelijke inpasbaarheid van de infrastructuur;
 • structuurversterkend vermogen van de tramlijn.

Scope

De TramTrackTracer focust, vanuit de aard van het onderzoeksproject, op de tracéstudie voor (regionale) tramlijnen. In een aangepaste vorm zou de applicatie in principe ook voor de tracéstudie van andere types netwerken (bus, fiets, wegverkeer) kunnen ingezet worden.