— Tram Track Tracer

“Voor stedenbouwkundigen biedt deze GIS-gebaseerde toepassing  een complementair instrument bij ontwerpend onderzoek. Het exploratieve en projectieve karakter van het ontwerp heeft zijn beperkingen bij het kwantificeren. TramTrackTracer vangt die leemte op dankzij een evaluatiekader waarmee men ontwerp-alternatieven op een geïntegreerde manier kan afwegen.”

Prof. Marcel Smets (KU Leuven), Vlaams Bouwmeester 2005-2010

“De TramTrackTracer maakt het mogelijk om op een objectieve, wetenschappelijke manier de kenmerken van een tramtracé via verschillende criteria in kaart te brengen.  Het bevordert op die manier de besluitvorming rond nieuwe tramlijnen.”

Joost Swinnen, projectmanager Brabantnet (De Lijn)

“Dankzij formulieren worden in de TramTrackTracer GIS-data toegevoegd op een gestructureerde en éénduidige manier. Zeker als er gewerkt wordt met een groot aantal projectmedewerkers op verschillende locaties is een correcte data input van cruciaal belang. De tramtracés kunnen bovendien on-the-fly geëvalueerd worden.”

 Wim De Winter,  GIS-expert Geo-IT bvba

 

Permanente actualisatie van GIS resultaten

De GIS innovatie zit in het feit dat permanent geactualiseerde GIS resultaten worden gegenereerd bij de interactieve aanpassing van de onderzochte tramlijnen. Indien er bij voorbeeld een halte wordt toegevoegd, wordt deze wijziging meteen duidelijk in de GIS resultaten op de verschillende aggregatieniveaus in het tramproject (component, deeltracé, totaaltracé). Alle gerelateerde parameters (kostprijs, reistijd, vervoerpotentieel, structuurversterking, …) worden dynamisch aangepast, wat een ogenblikkelijke evaluatie van de ingreep toelaat.

GIS als instrument voor ontwerpend onderzoek

Zo zet Tramtracktracer GIS als instrument in voor ontwerpend stedenbouwkundig onderzoek: de combinatie van een creatieve en inventieve strategie met een analytische en rekenkundige methode. GIS vervangt het ontwerpend onderzoek niet, maar ondersteunt het waar de complexiteit te groot wordt.

Combinatie AutoCAD Map en Quantum GIS

De GIS applicatie combineert de sterkten van AutoCAD Map en Quantum GIS. Bij AutoCAD Map wordt gebruik gemaakt van Industry Models (Topobase functionaliteit). Formulieren bevatten voorgedefinieerde invulvelden in de vorm van comboboxen, zodat de input van data zeer gestructureerd verloopt. Daarnaast worden in de formulieren voorgedefinieerde formules weergegeven met de analyse-resultaten van de gemaakte keuzes in de invulvelden. Dankzij deze werkmethode wordt er dynamisch een GIS resultaat bekomen. Quantum GIS wordt gebruikt voor datawinning met behulp van overlay’s en buffers. De analyseresultaten van QGIS worden in AutoCAD Map geïmporteerd en als GIS resultaten in de formulieren opgenomen.

Geïntegreerde evaluatie van een tramtracé

Inzake infrastructuurontwerp zit de innovatie in de geïntegreerde evaluatie van de tracés in vier domeinen, die zowel de interne (infrastructuur en exploitatie) en de externe (milieu-impact en ruimtelijke integratie) kwaliteiten van een tramlijn in kaart brengt. Vooral de relatie met ruimtelijke ordening (inpasbaarheid en structuurversterkend vermogen) is nieuw. De parametrisering van kwalitatieve criteria objectiveert de waardering van de criteria.

Academische achtergrond

De applicatie is ontwikkeld in het kader van het SBO-project Orderin’F (Strategisch Basis Onderzoek), gefinancierd door het Instituut voor Wetenschap en Technologie. Dit project gaat na (1) hoe er in Vlaanderen een performant regionaal openbaar vervoer kan uitgebouwd worden en (2) hoe dit de ruimtelijke ontwikkeling kan sturen met het oog op een betere ruimtelijke ordening.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door volgend consortium:

Voor de technische ondersteuning bij de uitwerking van de TramTrackTracer heeft BUUR een beroep gedaan op de expertise van Wim De Winter, GIS-specialist van Geo-IT bvba uit Antwerpen (www.geoit.be), en van Matthias Blondia, onderzoeker van OSA.